Kerstviering Eben-Haëzerschool

Om de kerstviering te bekijken en te beluisteren klikt u onderstaande link. De link is op 23 december actief vanaf 19.00 tot 25 december 22.00 uur. Kerstviering 2021

Vanaf het einde van het schooljaar vanaf groep 3 wordt bekeken of er  kinderen in de verrijkingsgroep geplaatst kunnen worden. Deze groep kinderen volgt iedere week op een ochtend of middag eigen lessen die passen bij hun niveau. Een verrijkingsgroep is een groep waar hoog- en meer begaafde leerlingen samengebracht worden met de bedoeling hen bij hun mogelijkheden passende doelen te laten realiseren op cognitief, sociaal en creatief gebied. Het aanbod dat zij krijgen is van andere orde dan het reguliere aanbod in de groep waaruit zij komen. De verrijkingsgroep kan van samenstelling wisselen.

Eens per week staat in alle groepen burgerschap op het rooster. Hieronder vallen onder andere SoVa, Rots en Water, Wonderlijk Gemaakt en ‘Kijk in mijn wijk!’

Sova

Als school vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan de sociale vaardigheden. Wat we zoal doen en of aanwezig is op onze school staat hieronder opgesomd:       

We werken met regels in de klas, al dan niet samen opgesteld met de leerlingen (midden- en bovenbouw).                                

Er zijn regels voor de schoolpleinen. Voor het achterplein (kleuters) bestaan er tien regels, die gedurende het jaar rouleren. Deze hangen in de klas en op een grote poster bij de ingang van het plein. Ditzelfde geldt voor de regels voor het voor- en zijplein (die gelden voor de midden- en bovenbouw). We werken met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Elke week wordt hier een les uit gegeven. Schoolbreed staan er bij elk thema weer andere regels centraal. Naast deze methode wordt in alle groepen ook gewerkt met ‘Wonderlijk gemaakt’, een methode voor seksuele (en tevens sociale!) vorming.

Elke leerkracht werkt met een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem in Parnassys, genaamd ZIEN. In het najaar vult elke leerkracht van zijn of haar groep deze in voor alle leerlingen van de groep. Aan opvallendheden of bijzonderheden wordt gewerkt. Dit kunnen doelen zijn voor de gehele groep, maar er kan ook voor een individueel kind een plan worden opgesteld. Hier wordt u als ouders uiteraard van op de hoogte gesteld. Deze doelen en of plannen worden geregeld geëvalueerd. Als ZIEN alleen niet voldoende is, wordt er ook een sociogram afgenomen.

Twee keer per jaar houden wij als school een contactavond. Ook dan spreken wij graag met u door over het welbevinden van uw kind. Dit gebeurt ook op de tweejaarlijkse ouderbezoeken (zorgleerlingen krijgen elk jaar bezoek). En uiteraard bent u altijd welkom voor een gesprekje tussendoor! Eens per jaar houden wij onze SoVaweek. Vaak staat een bepaald thema centraal. Pesten staat bijvoorbeeld wel eens centraal. En zo bezoeken we bijvoorbeeld ook tijdens zo’n week onze buurschool ‘De Klimboom’ en verzorgingshuis ‘Wittensteijn’. Dit laatste gebeurt wel eens vaker. De bewoners vinden het bijvoorbeeld heerlijk om samen met ons te zingen of te gymmen!

Met al het bovenstaande hopen we natuurlijk dat uw kind het fijn vindt bij ons op school. Helaas kan het echter voorkomen dat dit niet het geval is. Meld dit zo spoedig mogelijk (bij de groepsleerkracht), blijf er niet mee lopen. Bij pestproblematiek hanteren wij ons pestprotocol, hieronder te downloaden. We gaan hierbij uit van de effectieve vijf-sporenaanpak van Bob van der Meer.

Aanspreekpunt pesten

Mevrouw J. Hakvoort

Mailadres voor ouders en leerlingen bij pestgevallen: aanspreekpuntpesten@ehsemmeloord.nl

Pestprotocol 

Rots en Water

Steeds meer leerlingen ondervinden problemen en vertonen achterstanden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze veranderingen zijn al te merken bij kinderen in de kleuterleeftijd en zetten zich voort tijdens de gehele verdere schoolloopbaan en daarna. Daarnaast is  er een aanzienlijk deel van leerlingen en groepen als geheel die last hebben van innerlijke spanningen, onzekerheden, gebrek aan zelfreflectie, zelfbeheersing of zelfvertrouwen.

We verwachten dat door het geven van 5 lessen per groep (dit jaar de groepen 3 en 6), de sociale vaardigheden van de leerlingen actief vergroot zullen worden. Door deze lessen worden de leerlingen ook begeleid en gestuurd in sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. Voor de Rots en Water methode is gekozen omdat kinderen zich meer aangesproken voelen door een psychofysieke benaderingswijze dan door de verbaal cognitieve aanpak. Een ‘Rots en Waterles’ bestaat voor een groot deel uit fysieke oefening. De niet fysieke onderdelen bestaan uit kringgesprekken. Een ander belangrijk onderdeel is het oefenen in de klas. De eigen leerkracht wordt op de hoogte gebracht van de lesdoelen van de Rots en Waterles en borduurt hier in de klas op voort door het uitvoeren van opdrachten die de Rots en Watertrainer hem/haar geeft. Daarnaast krijgen de leerlingen soms bepaalde belangrijke oefeningen ook op papier mee naar huis. Hierop staat niet alleen de oefening beschreven maar ook het leerdoel en de reflectievragen. De oefeningen en onderdelen van Rots en Water die niet bij de identiteit van onze school passen worden achterwege gelaten of aangepast. Daarnaast wordt er nagedacht over hoe onze identiteit speelt bij sociale vaardigheden. Een voorbeeld: Om het sociale initiatief en autonomie te vergroten leren leerlingen eerst wie ze zelf zijn, voordat ze zichzelf aan een ander kunnen presenteren. Een onderdeel van dat ‘zijn’ is dat we door God onze Schepper geschapen zijn. Hij heeft ons gemaakt zoals we nu zijn, met onze haarkleur, onze ogen, onze gaven en talenten. Ook is het belangrijk om grenzen aan te geven die met je identiteit te maken hebben. Leerlingen leren dat je aan de ander uit kunt leggen waarom je op zondag niet naar het zwembad gaat bijvoorbeeld. Dat hoeft niet raar of eng te zijn, dat is zoals jij bent, jouw identiteit. 

Naast de 5 lessen voor de groepen 3 en 6 willen we graag leerlingen die sociaal emotionele problemen hebben nog meer ondersteuning geven door ze de kans te geven extra lessen te volgen. In overleg met de eigen leerkracht en bijvoorbeeld met de uitkomsten van de Zien! observatielijsten proberen we de hiaten in de sociaal emotionele ontwikkeling van deze leerling meer op te vullen. Dit doen we in gemixte groepen, jongens en meisjes, verschillende leeftijden en verschillende sociale problemen door elkaar.

https://leerlijnburgerschap.nl/

Kijk in mijn wijk!

Burgerschapsvorming is gericht op actieve participatie van leerlingen, op leren van ervaringen, op dialoog, coöperatie en reflectie. In de methode ‘Kijk in mijn wijk’ worden verschillende werkvormen gebruikt die een stevige basis bieden voor burgerschapsvorming in het basisonderwijs. Het lesmateriaal sluit aan op de kerndoelen (34 t/m 38) van het primair onderwijs; oriëntatie op jezelf en de wereld.

De methode ‘Kijk in mijn wijk’  bestaat uit katernen. Per katern (twee groepen) zijn er vijf thema’s die behandeld worden. Elk thema bestaat uit drie lessen. Het is de bedoeling dat in de groepen 1, 3, 5 en 7 de eerste twee thema’s behandeld worden. Het gaat dan om de volgende thema’s: De mensen in mijn omgeving en Wat is er te doen en te zien in mijn omgeving.

In de groepen 2, 4, 6 en 8 worden de laatste drie thema’s behandeld: Het milieu, Veiligheid en Nieuws uit mijn wijk. 

Wonderlijk gemaakt

Uw zoon of dochter krijgt het boekje van Wonderlijk gemaakt mee wanneer de leerkracht dat jaar met het programma van start gaat.

De zorgkracht van onze school

Alle kinderen dienen een passende plek in het onderwijs te krijgen. En als het even kan gaat uw kind gewoon naar een reguliere school, de basisschool. Sinds 1 augustus 2014 hebben wij als scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school waar het kind wordt aangemeld een passende plek moet zoeken, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Allereerst wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn van de school van aanmelding. Allereerst wordt natuurlijk geprobeerd uw kind (na aanmelding) op onze school te plaatsen, met eventueel de benodigde aanpassingen. Wordt dit lastig, dan kan er ook gekeken worden naar het aanbod op een andere reguliere school en anders een school voor speciaal (basis)onderwijs. Wij beslissen met name aan de hand van onze vastgestelde ‘zorgkracht’. Wat kunnen wij wel als school? En wat kunnen wij niet? Er zijn natuurlijk ook grenzen aan de mogelijkheden die wij als basisschool kunnen bieden. In onderstaand document een overzicht en nadere uitleg.

Document zorgrkracht Eben-Haëzer

Ons samenwerkingsverband Berseba

Het samenwerkingsverband waar wij bij aangesloten zijn, heet ‘Berseba regio Noordoost’. Berseba heeft twee nieuwsbrieven uitgegeven om als ouders en school een heldere kijk te krijgen op wat Passend Onderwijs nu eigenlijk inhoudt. Veel vragen van o.a. ouders worden hierin beantwoord. Hier vindt u meer informatie.