Kerstviering Eben-Haëzerschool

Om de kerstviering te bekijken en te beluisteren klikt u onderstaande link. De link is op 23 december actief vanaf 19.00 tot 25 december 22.00 uur. Kerstviering 2021

De school heeft het ANBI-keurmerk. Dit houdt in dat u in aanmerking komt voor belastingteruggave wanneer u een gift doet aan de school.

Fiscaal nr. 26.40.776 (RSIN)
KVK 40059816
Vestigingsnr. 000012472131


Treed in werking indien van toepassin

 • Belangrijkste regel bij alles: 1,5m afstand tussen personeel onderling en met ouders.
 • Gym: afstand houden tot leerkracht en in kleedkamers
 • Techniek: mag wel, maar ouders moeten onderling 1,5m afstand houden.
 • Bieb: mag wel, maar ouders moeten onderling 1,5m afstand houden.
 • Klusklas: gaat gewoon door
 • Rots en Water: Staat stil
 • RT: volgens rooster, afstand tot leerling geboeden
 • Ouders mogen wel in de school komen, zolang de 1,5m maar wordt gehouden.
 • Ouders mogen niet hun kleuter binnenbrengen, want dan kunnen we de 1,5m niet
  meer staande houden.
 • Uitgaan van de school: kleuters weer bij het kleuterhek en de midden- en
  bovenbouw gaan aan de voorkant de school weer uit.
 • Pauzes personeel: in grote zaal
 • Maandopening: niet
 • Weekopening en -sluiting: in de grote zaal door personeel
 • Bij binnenkomst van de school verplicht ontsmetten (alleen personeel), ook na
  pauzes.
 • Hygiëne-afspraken: Handen
  wassen bij binnenkomst in de school en na elke pauze.
 • Ouder als pleinwacht: Geen
 • Groep 8: geen klusjes

Toiletverdeling personeel:
Kleuterleerkrachten –> toilet bij de officiële personeelskamer (niet bij de grote zaal)
Mannen –> toilet voor de heren tegenover de directiekamer, voor in de school.
Vrouwelijke leerkrachten groep 3,4,5 –> toilet bij groep 3
Vrouwelijke leerkrachten groep 6,8 –> toilet voor de vrouwen tegenover de directiekamer, voor in de school.

Helaas, u heeft niet voldoende rechten om deze pagina te bekijken en moet eerst inloggen.

Het Managementteam bestaat uit onze directeur dhr A. Heijboer en onze teamleiders mevrouw A. Boonstra en mevrouw S. de Boer.

De Eben-Haëzerschool is een reformatorische school voor primair onderwijs. De school gaat uit van de “Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag in de Noordoostpolder en omgeving”.  

 Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit het bestuur en een toezichthoudend bestuur

Bestuur bestaat uit:

Dhr. A. Heijboer, directeur-bestuurder

Dhr. vd Knijff

Dhr. ten Brinke

Dhr. Simonse

Dhr. Alblas

Dhr. de Vries

Dhr. Hanse

Toezichthoudend bestuur bestaat uit:

Dhr. vd Knijff, voorzitter

Dhr. ten Brinke, secretaris

Dhr. Simonse, penningmeester

Dhr. Alblas

Dhr. de Vries

Dhr. Hanse

Postadres Eben-Haëzerschool Emmeloord:

Vogelsant 8

8303 ZR  Emmeloord

Privacyverklaring

Bestuursverslag

De jaarverslagen vindt u hier.

Accountantsverslag 2022

Jaarrekening 2022

Statuten

Beloningsbeleid

De beloning voor het personeel van onze school is conform de CAO voor PO.

Strategisch beleidsplan en schooljaarplan

U vindt hier ons strategisch beleidsplan en schooljaarplan.

Waarom is er een MR?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 1992 geactualiseerd.

De medezeggenschapsraad (MR) op de Eben-Haëzerschool geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Als MR hebben we het recht om advies te geven.

Wie zitten er in de MR?

De MR heeft een personeelsgeleding en een oudergeleding. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:


Voorzitter: Johan Bom

2e voorzitter: Hans Batterink

Secretaris: Sietske Zeeman

2e secretaris: Martine Wijnsma

Penningmeester: Ina van Hartingsveldt

2e penningmeester: Anika Pleijsier

Welke taken heeft de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen zoals:

 •           verbetering van het onderwijs;
 •           het kiezen van leermethodes;
 •           personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 •           het schoolplan;
 •           de besteding van geld en gebouwen;
 •           het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 •           communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 •           individuele leerlingenbegeleiding en -zorg;
 •           veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

Informatierecht:
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.

Recht op overleg:
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.

Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR op de Eben-Haëzerschool de volgende bijzondere bevoegdheid:

Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. Omdat we op onze school geen instemmingsrecht kennen, heeft de MR alleen adviesrecht, ook over de onderwerpen waarover anders instemmingsrecht zou zijn. Het komt er in het kort op neer dat er bij verandering van beleid, advies moet worden gevraagd aan de MR.

Medezeggenschapsraad – De MR voor ouders

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens opnieuw verkiesbaar stellen. Verkiezingen houden we in de maand februari. Zodra een ouder geen kinderen (meer) op school heeft, moet deze ouder de MR verlaten.

Medezeggenschapsraad – De MR voor leerkrachten 

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zo nodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.