Op school wordt er via een rooster gewerkt voor het leren van de psalmen in de onder- en middbouw en de bijbelverhalen. Tevens staat er een rooster klaar met daarop de teksten en liederen voor groep 1 en 2.

Voor het hele schooljaar bestaan er maandteksten die de kinderen op school leren. Hieronder genoemd.

September1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
OktoberPsalm 51: 8 & 9 Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
NovemberJesaja 53: 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.  
DecemberJohannes 3:16 & 17 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.   Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
JanuariPsalm 141:3 HEERE! zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen.
FebruariMattheüs 5:16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
MaartPsalm 72:18 &19 Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, Die alleen wonderen doet. En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.
AprilJesaja 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
MeiPsalm 47:6 God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin.                                        Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt. Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing
JuniJozua 1: 9 Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.
Juli1 Johannes 2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Kleuters hoeven dit niet apart te oefenen thuis omdat eens per maand de tekst ook als tekst van een week voorbijkomt.

Vragen? Webmaster Jan Companjen